کتاب ها

کتاب‌های یادگیری نرم‌افزار لیزرل

نرم‌افزار “لیزرل” یکی از پرکاربردترین نرم‌افزارهای تحلیل آماری می‌باشد.یکی از دلایل این امر را می‌توان قابلیت پیاده‌سازی “مدل‌یابی معادلات ساختاری” در این نرم‌افزار دانست.روش مدل‌یابی معادلات ساختاری به دلیل توانایی بررسی تاثیر همزمان متغیرها بر یکدیگر و همچنین توانایی تبیین متغیرهای پنهان از طریق متغیرهای آشکار و روابط متغیرهای پنهان بیشتر بخوانید...

توسط nazif، قبل